کانوایرها

با توجه به کاربرد یا نوع موادی که توسط کانوایرها حمل می شود عملکرد آنها به مجموعه های زیر دسته بندی می شوند:

حمل بسته و کیسه: معمولاً با استفاده از مکانیزم تسمه و درام استوانه ای برای حمل بسته و کیسه در ابعاد مختلف بکار برده می شود بیشتر در صنایع غذایی، دارویی و پتروشیمی کاربرد دارد.