ربات جمع کن

محصول بربرای انتقال قطعات بتونی خروجی دستگاه  پیوینگ تک پاکت به گرمخانه جهت خشک شدن استفاده می شود