ربات جمع کن

محصول بربرای انتقال قطعات بتونی خروجی دستگاه پیوینگ تک پاکت به گرمخانه جهت خشک شدن استفاده می شود